Regulamin

Regulamin
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.hulajnogielektryczne.com

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.hulajnogielektryczne.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”), prowadzonego przez Dominika Małotę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D.M Dominik Małota z siedzibą przy ul. 11-go listopada 11A lok.2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posługującej się numerem NIP: 5291800310 i numerem REGON: 146427113, adres poczty elektronicznej: sklep@hulajnogielektryczne.pl, numer telefonu: +48 696-858-666 oraz konto Bank Millenium o numerze: 93 1160 2202 0000 0004 7849 4407.

 

Sklep Internetowy to platforma sprzedażowa, za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się z Towarami Sprzedawcy oraz zawarcia Umowy Sprzedaży. W tym celu Sklep Internetowy prowadzony jest na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin skierowany jest przede wszystkim do Klientów będących Konsumentami, określając zasady i tryb zawierania z Konsumentami Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§1 DEFINICJE

W regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, które oznaczają:

Cena– kwota, określona w złotych polskich, która uwzględnia należne podatki dla Sprzedawcy z tytułu Sprzedaży i dostarczenia Towarów na rzecz Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.
Klient- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto- indywidualny dostęp Klienta do platformy Sprzedawcy i panelu zamówień Towarów, wyrażony przez zbiór podstawowych informacji.
Kupujący- osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych i zawierająca:
we własnym imieniu bądź w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
albo

jako podmiot uprawniony do zawierania umów, w tym przede wszystkim Umowy Sprzedaży na rzecz osoby prawnej bądź osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, ze Sprzedawcą.
Login- adres poczty elektronicznej Klienta użyty w momencie założenia Konta.
Hasło – ciąg kilku bądź kilkunastu znaków (cyfr i liter pisanych małą bądź wielką literą), umożliwiający zalogowanie do Konta Klienta.
Regulamin- niniejszy regulamin sporządzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedawcy.
Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą (tzw. umowa na odległość) w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
Sklep Internetowy/Serwis - platforma sprzedażowa, za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się z produktami oraz zawarcia Umowy Sprzedaży na Towary prezentowane przez Sprzedającego.
Sprzedawca – Dominik Małota, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą D.M Dominik Małota z siedzibą przy ul. 11-go listopada 11A lok.2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posługującej się numerem NIP: 5291800310 i numerem REGON: 146427113, adres poczty elektronicznej: sklep@hulajnogielektryczne.pl, numer telefonu: +48 696-858-666.
Towar - każda rzecz, która jest przedmiotem sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.
Zamówienie – dokonany wybór Towarów przez Klienta, rozumiany jako dodanie Towaru do koszyka Sklepu Internetowego, a następnie wybór formy dostawy i płatności, jego ostateczne zatwierdzenie oraz otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot Umowy Sprzedaży i dostawę.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale obligatoryjna dla skorzystania z witryny Sklepu Internetowego.
Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internetowej.
Możliwość złożenia zamówienia online jest dostępna przez Sklep Internetowy.

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies:
Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 6,
Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2.0,
Google Chrome w wersji nie starszej niż 2.0,
Opera w wersji nie starszej niż 8.0.
Wymogiem korzystania z usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, dostępnego pod adresem: http://banana-wear.com/regulamin.
Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym.
Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym osoby przeglądającej instalowane są pliki cookies. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa polityka prywatności dostępna pod adresem: http://banana-wear.com/polityka-prywatnosci.

§4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym całodobowo 7 dni w tygodniu.
Złożenie zamówienia odbywa się przez następujące czynności:
Kupujący wybiera Towary, które chce nabyć.
Po wyborze Towarów, kupujący dodaje Towary do koszyka, wybierając opcję: DODAJ DO KOSZYKA.
Kupujący po dokonaniu wyboru przechodzi do koszyka ze swoim zamówieniem wybierając opcję: KOSZYK.
Kupujący dokonuje wyboru metody płatności: przelew.
W przypadku posiadania kodu rabatowego Kupujący może wpisać dany kod w rubryce: Użyj kuponu rabatowego.
Następnie Kupujący przechodzi do zakładki Dane do wysyłki:
Jeżeli Kupujący posiada Konto w Sklepie Internetowym może wybrać opcję Mam konto - chcę się zalogować, wówczas podstawowe dane takie, jak adres e-mail Kupującego zostanie wpisany do formularza automatycznie.
Kupujący będący nowym Klientem bądź Klientem nieposiadającym Konta proszony jest o wpisanie:
- w przypadku osoby fizycznej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego jeśli jest inny od adresu zamieszkania, numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail Klienta (dane niezbędne do wysyłki zamówienia);

- w przypadku firmy: imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP firmy, adresu siedziby firmy i adresu korespondencyjnego, jeśli ten jest inny niż adres siedziby firmy, numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail Klienta (dane niezbędne do wysyłki zamówienia).

Kupujący może dodatkowo w Danych do wysyłki wybrać opcję: Chcę założyć konto w sklepie, wówczas jego dane zostaną zapisane przez Sprzedawcę a przypadku kolejnych zakupów po zalogowaniu będą mogły zostać wpisane automatycznie.
Po wpisaniu Danych do wysyłki, Kupujący wybiera opcję Przejdź dalej, gdzie Sklep Internetowy przedstawia podsumowanie Zamówienia.
Po zapoznaniu się z poprawnością danych Zamówienia, klient potwierdza Zamówienie i wykonanie Umowy Sprzedaży a następnie przechodzi do zakładki Zamówienie przyjęte, gdzie zostaje poinformowany, że Sprzedawca przyjął Zamówienie.
Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia.
Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania e-maila, o którym mowa w §3 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
Wiadomość e-mail Sprzedawcy wysłana do Kupującego z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta.

§5 CENY W SKLEPIE INTERNETOWYM

Ceny Towarów w Sklepie Internetowym to ceny brutto, zawierające wszelkie podatki.
Ceny Towarów w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy.
Cena Towarów na dokumencie sprzedaży zostanie podwyższona o koszt wyboru sposobu dostawy.
Koszt dostawy przesyłki kurierem InPost aktualnie wynosi 00,00 zł, zaś koszt dostawy do paczkomatu InPost wynosi 00,00 zł.
Koszty dostawy są aktualizowane zgodnie z cennikiem firmy przewozowej.
Przy zakupie Towarów o wartości przekraczającej 00,00 zł dostawa jest darmowa.

§6 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU

Dostawa Towaru jest dostępna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Koszty dostawy Towaru zostały przedstawione w §5 ust. 4 niniejszego regulaminu oraz w trakcie składania Zamówienia.
Wysyłka towaru w przypadku wyboru sposobu dostawy InPost Paczkomaty albo InPost Kurier, po wyborze sposobu płatności przelew, realizowana jest w terminie do 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
Numer konta Sprzedawcy: Bank Millenium 93 1160 2202 0000 0004 7849 4407.
Na łączny czas dostawy składa się czas przygotowania Towarów do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika.
Łączny termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14 dni roboczych.
Dwukrotna nieudana próba doręczenia przesyłki z zamówionym Towarem przez kuriera skutkuje zwrotem przesyłki do Sprzedawcy i jest traktowana jako zwłoka Kupującego z odebraniem przesyłki.
Sprzedawca może nie zrealizować Zamówienia, jeśli podane przez Kupującego dane będę niepełne lub błędne.

§7 REKLAMACJE

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
Jeżeli otrzymany przez Kupującego Towar jest wadliwy, Kupujący może według swojego uznania skorzystać z wyboru uprawnień przysługujących Kupującemu w ramach gwarancji, czy też rękojmi za wady Towaru.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu.
Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez osobę fizyczną – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
pisemnie na adres: hulajnogi elektryczne, ul. 11-go listopada 11A lok.2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@hulajnogielektryczne.com.
W celu złożenia reklamacji należy:
wysłać do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej: sklep@hulajnogielektryczne.com wiadomość z opisem wady zakupionego Towaru,
do wiadomości fakultatywnie załączyć zdjęcie przedstawiające opisywaną wadę Towaru,
wypełnić formularz zwrotu bądź wymiany z pliku pdf dostępnego pod adresem: http://hulajnogielektryczne.com/procedura-reklamacji,
Sprzedawca dopuszcza możliwość odręcznego sporządzenia formularza zwrotu bądź wymiany na podstawie danych zawarty w formularzu udostępnianym przez Sprzedającego,
w celu przyśpieszenia rozpoznania reklamacji Sprzedawca zaleca Klientowi wskazanie w opisie reklamacji w formularzu zwrotu bądź wymiany:
informacji i okoliczności dotyczących reklamowanego Towaru, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
danych kontaktowych składającego reklamację.
zapakować reklamowany Towar wraz z formularzem zwrotu bądź wymiany i paragonem zakupu, a w razie jego braku wskazaniem numeru zamówienia,
przygotowaną paczkę ze zwracanym Towarem odesłać na adres Sprzedawcy: hulajnogielektryczne, ul. 11-go listopada 11A lok.2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Sprzedawca nie przyjmuje paczek za pobraniem ani nie zwraca kosztu wysyłki paczki na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w terminie 14 dni kalendarzowych jest równoznaczny z uznaniem żądania za uzasadnione.

§8 PRAWO DO OSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia dostarczenia Towaru kupującemu będącemu konsumentowi.
Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem: http://hulajnogielektryczne.com/procedura-zwrotu bądź na własnym papierze:
1) w siedzibie/na adres siedziby Sprzedawcy: hulajnogielektryczne, ul. 11-go listopada 11A lok.2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;

2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@hulajnogielektryczne.com.

Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży konieczne jest wysłanie przez Kupującego będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
1) Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą,

2) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność,

3) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący zaakceptował inny sposób zwrotu.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania.
Zwracany Towar należy odesłać na adres hulajnogielektryczne, ul. 11-go listopada 11A lok.2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki wraz z formularzem zwrotu i paragonem zakupu, a w razie jego braku wskazaniem numeru zamówienia.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów.
W przypadku, o którym mowa w §8 ust. 6 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Kupującego odszkodowania w zakresie, w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
W przypadku dostarczenia Klientowi Towarów, które ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami, czy też dostarczenia Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów higienicznych, które zostały otwarte czy też użyte po ich dostarczeniu, prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje.
Sprzedawca nie ponosi kosztów dostarczenia zwracanego Towaru i nie odbiera przesyłek ze zwracanym Towarem za pobraniem.

§9 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, także w celu marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych (przelew) wybrany podmiot obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym oraz firma kurierska.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
W przypadku, gdy Klient uzna, że Sprzedawca przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://hulajnogielektryczne.com/polityka-prywatnosci.

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Klient, będący konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
przez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą;
przez zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
przez uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając również z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego następuje na podstawie niniejszego Regulaminu.
Sprzedawca zastrzega, że Regulamin jest aktualizowany okresowo, przez co niektóre postanowienia Regulaminu mogą nie uwzględniać najnowszych zmian w stanie prawnym.
Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
Kupujący ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
Wszelkie materiały zamieszczone w Sklepie Internetowym są prawnie chronione, a ich kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie w całości lub w części bez zgody administratora jest zabronione.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl