Polityka prywatności

                                                      Polityka Prywatności
                                                    Serwisu Internetowego
                                              www.hulajnogielektryczne.com
 
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi:
wypełnienie obowiązku informacyjnego, nałożonego na administratora danych osobowych przez Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
dokument integralny z Regulaminem Sklepu Internetowego
www.hulajnogielektryczne.com, dostępny pod adresem: http://hulajnogielektryczne.com/regulamin.
 
Pliki cookies
Serwis wykorzystuje pliki cookies.
Pliki cookies mogą być odczytywane przez system Administratora danych, jak również przez systemy innych podmiotów (np. Facebooka, Google, Instargama), usługi których są wykorzystywane przez Administratora danych.
Cookies zewnętrzne wykorzystujemy w celach Google:
Analytics, tj. analizy ruchu i zachowań Użytkowników na stronie Sklepu Internetowego w celach statystycznych (anonimowych) oraz optymalizacji użyteczności Serwisu,
Gmail, tj. prowadzenia korespondencji elektronicznej.
Politykę prywatności Google LLC z siedzibą w USA znajdziecie pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
Zewnętrze pliki cookies wykorzystujemy również celem zapewnienia możliwości korzystania z funkcji Youtube.com, np. osadzeniem filmów pochodzących z Youtube.com na naszym fanpage’u na Facebooku oraz w naszym Serwisie przy pomocy narzędzi portalu Youtube.com. Portal Youtube.com należy do Google LLC z siedzibą w USA, a jego politykę prywatności znajdziecie pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
Strona wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie, przede wszystkim w celu wyświetlenia treści oraz podniesienia jakości sprzedaży swoich Towarów.
Pozostałe cele zamieszczania i uzyskiwania dostępu do plików cookies to przede wszystkim:
utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik jest rozpoznawany przez Stronę, co umożliwia również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach,
korzystanie z funkcji społecznościowych przy użyciu kodu Pixel Facebook oraz Instagram, który pozwala zbadać zainteresowania grupy docelowej i lepiej dostosować do nich swoją ofertę. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebook oraz Instargam.
Użytkownik może jednak zablokować zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie cookies. Można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane – w całości lub w części.
 
Dane Administratora Danych Osobowych
Administratorem Waszych danych osobowych jest Błażej Małota, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą D.M Dominik Małota z siedzibą przy ul. 11-go listopada 11A lok.2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posługującej się numerem NIP:5291800310 i numerem REGON: 146427113, adres poczty elektronicznej: sklep@hulajnogielektryczne.com, numer telefonu: +48 696-858-666 oraz konto Bank Millenium: 93 1160 2202 0000 0004 7849 4407:(dalej: Administrator lub Administrator danych).
 
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych
Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy:
- drogą korespondencyjną na adres: D.M Dominik Małota, ul. 11-go listopada 11A lok.2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
- pod numerem telefonu: +48 696-858-666,
- pod adresem e-mailem: sklep@hulajnogielektryczne.com,
- bezpośrednio w siedzibie Administratora pod adresem:D.M Dominik Małota, ul. 11-go listopada 11A lok.2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w naszym Sklepie, dzięki czemu nie musicie przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Dzięki czemu oszczędzacie czas i pieniądze, ponieważ zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.
Przetwarzamy Wasze dane w celach realizacji przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Wasze dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania zawartej umowy. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
W przypadku wysyłanych do nas pytań dot. sprzedawanych przez nas Towarów, Wasze dane przetwarzamy w celu przechowywania zapytań. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, Wasze dane przetwarzamy w celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Odnośnie wysyłania newsletterów – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Ponadto, przetwarzamy Wasze dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
Przetwarzamy Wasze dane również w celu archiwalnym i dowodowym na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
Przetwarzamy Wasze dane także w celu prowadzenia statystyk oraz administrowania Stroną. Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych takich jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, które są pozyskiwane podczas odwiedzania Strony przez Użytkownika. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes w postaci potrzeby posiadania informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań w celu usprawnienia i poprawy funkcjonalności Strony i oferowanych za jej pośrednictwem Towarów.
 
Okres przetwarzania danych osobowych
Wasze dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej.
Po tym czasie Wasze dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
Co do zasady Wasze dane będziemy przetwarzać tak długo, na ile sami wyrazicie na to zgodę.
Wasza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Możecie to zrobić wysyłając oświadczenie o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na adres e-mail.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku wycofania Waszej zgody, dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.
Dane osobowe przetwarzamy przez okres:
w przypadku wykonywania umowy i dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z nią związanymi - przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres gwarancji, czy rękojmi i przedawnienia wynikających z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),
w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego przez okres 5 lat,
w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody - do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat,
w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych - do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat,
w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do wykorzystania cookies i administrowania Stroną - do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.
Pragniemy jednak zaznaczyć, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
W celu usprawnienia procesu usuwania danych osobowych okresy przetwarzania danych osobowych są liczone od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku skorzystania przez Was z prawa do zapomnienia, usuwanie lub niszczenie danych odbywa się na indywidualnych zasadach.
 
Wasze prawa
Wobec przetwarzania Waszych danych osobowych każdemu z Was przysługują następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
– w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy prawa.
Uprawnienia te możecie zrealizować poprzez wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio na nasz adres e-mail: sklep@hulajnogielektryczne.com.
 
Odbiorcy danych
Odbiorcami Waszych danych osobowych są podmioty, którym jako Administrator danych zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom hostingu i poczty elektronicznej, dostawcom oprogramowania, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności czy podmioty świadczące usługi księgowe oraz współpracującym z nami specjalistom (np. prawnikom), którzy realizują poszczególne usługi.
Wyżej wymienione podmioty będą mogły przetwarzać Wasze dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Podmiot, któremu powierzamy do przetwarzania Wasze dane osobowe będzie wykonywał swoje obowiązki w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych, która gwarantuje stosowny poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych.
Powierzamy przetwarzanie danych osobowych firmie, na której serwerach znajduje się nasz Sklep Internetowy. Aktualnie Sklep Internetowy znajduje się na serwerach Łukasza Sadłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GRUPA ESPRZEDAŻ ŁUKASZ SADŁOWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wilanowska 39a, 05-075 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490, powierzenie przetwarzania danych ma na celu przechowywanie ich na serwerze.
Wasze dane osobowe, w tym: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego, będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki, przekazywane są w zależności od rodzaju wykonywanej usługi, stosownej spółkce powiązanej kapitałowo ze spółką Integer.pl (wykaz tych podmiotów dostępny jest pod adresem: https://integer.pl/pl/grupa-kapitalowa-integer-pl/profil-dzialalnosci), w tym spółce InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków (KRS: 0000543759, NIP: 6793108059).
Wasze dane osobowe mogą być udostępnione, także organom państwowym, o ile organ ten wykaże podstawę prawną nakazującą udostępnienie takich danych.
Ponadto, na podstawie odpowiedniego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu możemy być zobowiązani do przekazania Waszych danych osobowych również innym podmiotom.
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Nie podejmujemy żadnych decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą lub przepisów prawa, uprawnień w Polityce Prywatności wymienionych lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań.
 
Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy
Wasze dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG tylko wówczas, gdy zagwarantowany zostanie odpowiedni stopień ochrony Waszych danych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
 
Bezpieczeństwo danych osobowych
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były bezpieczne. Dbamy o to, by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na powierzone im zadania. Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy.
 
Zmiany w Polityce Prywatności
Na końcu pragniemy Was poinformować, że nasza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl